Saturday, September 12, 2009

Bahagian B : Sistem Tuas

Alat di bawah menunjukkan satu alat yang menggunakan sistem tuas dalam pengendaliannya.
Dengan merujuk kepada gambarajah diatas ,

1. Namakan alat tersebut. [1m]

2. Nyatakan fungsi alat tersebut. [2m]
__________________________________________
__________________________________________

3. Labelkan kedudukan daya, beban dan sangga pada ruang A, B dan C pada rajah diatas. [3m]

4. Nyatakan kelas sistem tuas bagi alat tersebut. [1m]

5. Huraikan bagaimana sistem tuas berfungsi semasa alat tersebut melaksanakan fungsinya.[6m]
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

6. Nyatakan satu kelebihan utama sistem tuas. [1m]

7. Rajah dibawah merupakan satu alat yang juga menggunakan sistem tuas untuk melaksanakan fungsinya. Nyatakan satu perbezaan antara alat ini dengan alat diatas. [1m]

Bahagian B : Sistem Pneumatik

Rajah berikut menunjukkan satu sistem pneumatik.(i) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pneumatik ? [2m]

(ii) Namakan komponen-komponen sistem pneumatik dengan merujuk pada rajah 7 tersebut: [2m]
(A) _______________________________________
(B) _______________________________________
(C) _______________________________________
(D) _______________________________________


(iii) Nyatakan fungsi bagi setiap komponen sistem pneumatik seperti yang telah anda senaraikan pada soalan 18(ii). [4m]
(A) _______________________________________
(B) _______________________________________
(C) _______________________________________
(D) _______________________________________

(iv) Jelaskan bagaimanakah pergerakan dipindahkan ke mesin oleh sistem pneumatik dengan berpandukan pada rajah 8 dibawah.[3m]

(v) Nyatakan 2 contoh peralatan yang menggunakan sistem pneumatik.[2m]

Bahagian B : Bahan

Soalan ini merujuk kepada rajah di bawah :
(i) Labelkan bahagian yang bertanda (a), (b), (c) dan (d). [2m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________

(ii) Nyatakan 1 sistem mekanikal yang terdapat pada basikal tersebut. [2m]

(iii) Terangkan bagaimana sistem yang anda telah nyatakan pada 19(ii) dapat menggerakkan basikal tersebut.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________


(iv) Nyatakan apakah bahan yang sesuai digunakan untuk membina (a), (b), (c) dan (d) diatas.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________


(v) Terangkan sebab anda memilih bahan untuk (a), (b), (c) dan (d) seperti pada 19(iv) diatas.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________