Friday, August 14, 2009

Ogos - Bahagian B : Pengujian

Rajah dibawah menunjukkan dua jenis rekabentuk prototaip yang berfungsi untuk mengilap kasut.
Alat 1

Cara Penggunaan : Pengguna sambil berdiri meletakkan kaki yang berkasut ke pengelap.
Pengelap berputar secara automatik.

Alat 2

Cara Penggunaan : Pengguna memegang alat ini dan menggosok pada kasut sendiri.

(a) Berdasarkan rajah diatas, nyatakan kefungsian Alat 2 dalam menyelesaikan masalah.
[2m]

(b) Huraikan satu sistem yang digunakan pada Alat 1.
Alat 1 :
Sistem Yang Digunakan :
Huraian :
[3m]

(c) Berikut merupakan keputusan pengujian makmal yang dijalankan ke atas alat tersebut.


(d) Berdasarkan pengujian tersebut, huraikan kelemahan Alat 2 dari aspek :
(i) Penggunaan Bahan
(ii) Sumber kuasa
(iii) Ketahanan
[6m]

(e) Berdasarkan pengujian tersebut, cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan terhadap alat 2 bagi meningkatkan keupayaannya dengan bantuan lakaran berlabel alat tersebut. [2m]
(f) Anda dikehendaki untuk membuat pengujian semula terhadap Alat 2 yang telah dibaikpulih seperti yang telah dilakarkan pada (d). Bina semula jadual pengujian makmal tersebut beserta keputusan ujiannya dengan mengisi pada ruangan dibawah. [2m]

0 comments:

Post a Comment