Monday, July 18, 2011

TEMA REKACIPTA 3763/2 SPM 2012

PENYUKATAN

1.1 Bidang : Kepenggunaan.

1.2 Pengenalan

Menyukat merupakan satu proses kerja yang dilakukan
supaya sesuatu yang disukat tepat/jitu.

1.3 Fokus Reka Ciptaan

Reka ciptaan yang dihasilkan untuk melakukan aktiviti menyukat sesuatu
benda/barangan pengguna.

1.4 Takrif

Penyukatan merupakan suatu proses kerja untuk menyukat/mengukur benda/barang
pengguna supaya tepat/jitu.

Kamus Dewan : Penyukat : alat yang digunakan untuk menyukat
(mengukur dan lain-lain)
Penyukatan : perbuatan menyukat
Menyukat : i – mengukur dengan sukat
ii – mengukur (panjang,luas,isi)

1.5 Kaedah Menyukat

Mengukur/ menimbang/ menghitung/ membilang/ mengira
(kaedah yang dipilih mesti yang tersenarai sahaja).

PEMANASAN

2.1 Bidang : Pengurusan makanan.

2.2 Pengenalan

Memanas merupakan satu proses kerja yang dilakukan supaya makanan/ minuman
berkeadaan panas.

2.3 Fokus Reka Ciptaan

Reka ciptaan yang dihasilkan untuk melakukan aktiviti memanasi makanan/minuman
yang telah dimasak/disediakan.

2.4 Takrif

Pemanasan merupakan suatu proses kerja memanasi makanan / minuman yang
dimasak/disediakan dari keadaan sejuk ke keadaan panas atau kekal berkeadaan
panas.

Kamus Dewan : Pemanasan : perihal memanasi (makanan)
Memanasi : i: menghangatkan
ii: menambah panas

2.5 Kaedah Memanas

Membakar/ memanggang/ menggril/ menggoreng/ mengukus/ merebus/mereneh/ mendidih
(kaedah yang dipilih mesti yang tersenarai sahaja).


PENGERINGAN

3.1 Bidang : Pertanian.

3.2 Pengenalan

Mengering merupakan satu proses kerja yang dilakukan terhadap sesuatu hasil
pertanian supaya tidak berair/lembap.

3.3 Fokus Reka Ciptaaan

Reka ciptaan yang dihasilkan untuk melakukan aktiviti mengeringkan hasil
pertanian.
3.4 Takrif

Pengeringan merupakan suatu proses kerja menyingkir/mengurangkan kandungan
air pada hasil pertanian.

Kamus Dewan : Pengeringan : perihal mengeringi/mengeringkan
Mengeringi : membiarkan supaya menjadi kering

3.5 Kaedah Mengering

Menghembus/ memanas/ menyalai/ mengempar/ mengangin/ menyejat/
menjemur/ membentang/ memerah
(kaedah yang dipilih mesti yang tersenarai sahaja).

Saturday, September 12, 2009

Bahagian B : Sistem Tuas

Alat di bawah menunjukkan satu alat yang menggunakan sistem tuas dalam pengendaliannya.
Dengan merujuk kepada gambarajah diatas ,

1. Namakan alat tersebut. [1m]

2. Nyatakan fungsi alat tersebut. [2m]
__________________________________________
__________________________________________

3. Labelkan kedudukan daya, beban dan sangga pada ruang A, B dan C pada rajah diatas. [3m]

4. Nyatakan kelas sistem tuas bagi alat tersebut. [1m]

5. Huraikan bagaimana sistem tuas berfungsi semasa alat tersebut melaksanakan fungsinya.[6m]
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

6. Nyatakan satu kelebihan utama sistem tuas. [1m]

7. Rajah dibawah merupakan satu alat yang juga menggunakan sistem tuas untuk melaksanakan fungsinya. Nyatakan satu perbezaan antara alat ini dengan alat diatas. [1m]

Bahagian B : Sistem Pneumatik

Rajah berikut menunjukkan satu sistem pneumatik.(i) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pneumatik ? [2m]

(ii) Namakan komponen-komponen sistem pneumatik dengan merujuk pada rajah 7 tersebut: [2m]
(A) _______________________________________
(B) _______________________________________
(C) _______________________________________
(D) _______________________________________


(iii) Nyatakan fungsi bagi setiap komponen sistem pneumatik seperti yang telah anda senaraikan pada soalan 18(ii). [4m]
(A) _______________________________________
(B) _______________________________________
(C) _______________________________________
(D) _______________________________________

(iv) Jelaskan bagaimanakah pergerakan dipindahkan ke mesin oleh sistem pneumatik dengan berpandukan pada rajah 8 dibawah.[3m]

(v) Nyatakan 2 contoh peralatan yang menggunakan sistem pneumatik.[2m]

Bahagian B : Bahan

Soalan ini merujuk kepada rajah di bawah :
(i) Labelkan bahagian yang bertanda (a), (b), (c) dan (d). [2m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________

(ii) Nyatakan 1 sistem mekanikal yang terdapat pada basikal tersebut. [2m]

(iii) Terangkan bagaimana sistem yang anda telah nyatakan pada 19(ii) dapat menggerakkan basikal tersebut.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________


(iv) Nyatakan apakah bahan yang sesuai digunakan untuk membina (a), (b), (c) dan (d) diatas.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________


(v) Terangkan sebab anda memilih bahan untuk (a), (b), (c) dan (d) seperti pada 19(iv) diatas.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________

Friday, August 14, 2009

Ogos - Bahagian B : Pengujian

Rajah dibawah menunjukkan dua jenis rekabentuk prototaip yang berfungsi untuk mengilap kasut.
Alat 1

Cara Penggunaan : Pengguna sambil berdiri meletakkan kaki yang berkasut ke pengelap.
Pengelap berputar secara automatik.

Alat 2

Cara Penggunaan : Pengguna memegang alat ini dan menggosok pada kasut sendiri.

(a) Berdasarkan rajah diatas, nyatakan kefungsian Alat 2 dalam menyelesaikan masalah.
[2m]

(b) Huraikan satu sistem yang digunakan pada Alat 1.
Alat 1 :
Sistem Yang Digunakan :
Huraian :
[3m]

(c) Berikut merupakan keputusan pengujian makmal yang dijalankan ke atas alat tersebut.


(d) Berdasarkan pengujian tersebut, huraikan kelemahan Alat 2 dari aspek :
(i) Penggunaan Bahan
(ii) Sumber kuasa
(iii) Ketahanan
[6m]

(e) Berdasarkan pengujian tersebut, cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan terhadap alat 2 bagi meningkatkan keupayaannya dengan bantuan lakaran berlabel alat tersebut. [2m]
(f) Anda dikehendaki untuk membuat pengujian semula terhadap Alat 2 yang telah dibaikpulih seperti yang telah dilakarkan pada (d). Bina semula jadual pengujian makmal tersebut beserta keputusan ujiannya dengan mengisi pada ruangan dibawah. [2m]

Friday, August 7, 2009

Ogos - Bahagian B : Pemasaran

Rajah berikut menunjukkan satu produk kereta sorong bayi kembar tiga. Produk tersebut telah dijual dengan harga RM406.00 dengan kos purata sebanyak RM 280.00.

(a) Nyatakan dua cara bagaimana harga jualan kereta sorong itu telah ditetapkan. (2m)

(b) Rajah dibawah menunjukkan salah satu cara promosi yang mereka akan gunakan untuk mempromosikan kereta sorong ini. Huraikan 3 kriteria pemilihan kaedah promosi yang telah mereka pilih tersebut. (6m)

(c) Rajah dibawah menunjukkan dua tempat dimana produk kereta sorong ini akan dipasarkan.

(i) Berdasarkan gambarajah tersebut, cadangkan satu tempat yang sesuai untuk memasarkan produk tersebut dengan mengisi sama ada X atau Y pada ruang dibawah. (1m)
_________________________

(ii) Huraikan 3 sebab mengapa anda memilih tempat tersebut.(6m)

Thursday, August 6, 2009

Ogos - Bahagian C - Pemilihan Produk

Auf baru sahaja membeli sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Kobusak. Oleh kerana cuaca panas, dia bercadang untuk membeli sama ada produk A atau Produk B untuk dipasang dirumahnya. (20m)
(i) Cadangkan salah satu produk yang sesuai dipasang di rumah Auf
(ii) Huraikan 5 alasan mengapa anda mencadangkan produk tersebut.